• CLOUD SCHOOL

     Online school management system that automates all departments & accessible from everywhere, anytime using any device.

     Access Website

    • MEMBERSHIP SYSTEM

     An advanced membership management system that help manage members data, communication, subscriptions, invoices and much more.

     Discover More

    • IKOMALI POS

     Multi-channel Cloud POS that helps you manage your business & sell to individuals or groups through our global E-commerce platform

     Visit Website

    • WATER BILLING

     An advanced water billing system that help manage recording of meter reading, generate invoices, send receipts, bulk-sms, bulk-email, auto-payments.

     Discover More

    • EDUCATION

     Our Cloud School System helps in management of schools right from admission, administration, accounts, stores, library, academics, digital learning and much more.

     Visit Cloud School Website

    • BUSINESS

     With Ikomali, You can automate operations of your business right from clients, products, invoices, sales, reports, POS etc. Generate Reports and analyse data

     Visit Ikomali Website

    • HEALTH

     With IDOC system, you are able to manage operations of your clinic or hospital from reception, consultation, pharmacy, accounts, laboratory and much more. System is ideal for clinics & small hospitals

     Visit IDOC Website

    • ORGANIZATIONS

     Helping organizations serve their members through our membership and project management systems. Ideal for associations, societies, NGOS

     Read More

    • CLOUD HOSTING

     Cloud hosting, makes applications & websites accessible using cloud..

     Read More

    • DIGITIAL MARKETING

     Digital marketing techniques  use an electronic device…

     Read More

    • IT CONSULTANCY

     Also referred, to as technology consulting, relates to services..

     Read More

    • MOBILE APPS

     Using solid expertise in mobile apps development, our team will help you..

     Read More

    • SOFTWARE DESIGN

     We design & develop high quality, cost-effective & reliable custom software’s

     Read More

    • WEB DESIGN

     The web is vast. As of today, there are billions of websites online, all..

     Read More

 • Contact Us

Учебное пособие: Учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета специальности «Русская филология

51. Спр. 4. Докія Гуменна. 37. Спр. 133. Листи Л. Дражевської до Ю. Мольфарка Олена Стеценко розповідала, що активні бойові дії триватимуть до Великодня цього року, а російські атаки – до 3,5 років. Окрему увагу приділено літературним творам, що писалися та функціонували в одному інтелектуальному свіжі екстрасенси про Україну 2023сторі з доробком Д. У своїй творчій діяльності письменниця вбачала певну місію – звернути увагу істориків, письменників, громадських діячів і загалом небайдужих українців до минулого України з метою знайти там обґрунтування права на незалежність та самовизначення. Свою творчу енергію вона реалізовувала не лише в літературній сфері, а була активним учасником суспільних подій, організаційної діяльності української письменницької спільноти на Батьківщині, в діаспорі у США та Європі. Докії Гуменної. Однак на сучасному етапі, як і раніше, дослідження обмежені вивченням окремих епізодів життя або певним екстрасенси про Україну 2023блемам чи етапам художньої діяльності письменниці. В.Домонтович і В.Підмогильний показали, як легко раціоналізм обертається ірраціоналізмом, як легко знаходиться раціональне підґрунтя для найцинічніших або найхимерніших вчинків. Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації зумовлено визначеними завданнями роботи та специфікою досліджуваного матеріалу.

Так, у дисертації Т. Д. Гуменної. Так, у монографії П. Гуменної згадується нейтрально, у контексті огляду літератури української діаспори. З огляду на інтелектуальну діяльність представників творчих професій певний дослідницький потенціал є і в сучасних методологічних розробках літературознавців. Теоретичному обґрунтуванню, практичному розвитку та інституалізації цього наукового напрямку сприяли праці та діяльність цілої плеяди вчених – І. Вона вміщує в собі: appetito-kebab.ch 1) біографію особистості (дані свіжі екстрасенси про Україну 2023 час і місце народження, смерті, освіту, родинні впливи, риси вдачі, особисте життя, психологічні особливості); 2) професійну біографію (позиції в наукових та інших колах, професійна діяльність); 3) бібліографічну біографію (аналіз наукових конструктів автора, історія створення праць, джерельна база, техніка та методологія досліджень, понятійний апарат та міждисциплінарні зв’язки); 4) ситуаційну біографію, екстрасенси про Україну 2023 або біографію середовища (події та умови соціально-економічного та політичного контексту епохи, в яких жив та працював персонаж, який досліджується). Біографія письменника – особлива категорія науково-біографічних досліджень, у якій органічно поєднані життєпис і творчість письменника. Принцип системності вимагає всебічного та цілісного дослідження інтелектуальної біографії письменника у взаємозв’язку всіх її проявів та з історичним контекстом. Принцип об’єктивності зобов’язує до вивчення інтелектуальної біографії особистості у всій її складності, багатогранності та суперечності на основі історичних та історіографічних матеріалів відповідно до історичних і соціокультурних умов визначеного періоду. Принцип історизму передбачає дослідження та викладення матеріалу відповідно до конкретно-історичних обставин, їх взаємозв’язку та взаємозумовленості.

З кінця ХІХ-го до 80-х років ХХ століття дослідники інтелектуальної історії вивчали ідеї як дещо автономне, не залежне від багатьох інших видів людської активності, соціального контексту, а іноді й окремо від їх творців і носіїв. Нора та Ф. Ар’є (установивши зв’язки між творчою лабораторією вчених та їх життям). Означена модель інтелектуальної біографії була адаптована й доповнена українським істориком В. Андрєєвим для дослідження інтелектуальних біографій фахових істориків. Сент-Бев, виділивши головні аспекти дослідження митця: вивчення обставин формування особистості в родині; ознайомлення з характером його освіти та виховання; визначення довколишнього кола осіб у період становлення таланту; аналіз перших творчих успіхів; визначення періоду послаблення таланту; вивчення особливостей світобачення, релігійних поглядів, ставлення до природи, дітей, грошей тощо; виявлення таємних слабкостей; дослідження специфіки стилю; виявлення духовних наступників, учнів; аналіз оцінок творчості. Російський літературознавець В. Луков пропонує власну стратегію побудови персональних моделей: виявлення всіх видів співвідношення письменника як творця текстів з тією реальністю, з якою він вступає в контакт (література, політика, особисті відносини тощо).

Падыхлдзячы да яго, здалёк ужо чутно, як людзі енчаць, і відно, як дым з яго валіць, а на ўсіх дарогах грэшнікі да яго на вазох кавалы смалы саматугам валочаць. А головне, інтелектуал має власний стиль життя і мислення, які визначають коло його спілкування, формують політичну культуру, громадянську позицію, має свою чітко сформульовану мотивацію як у життєвих, так і у професійних ситуаціях, може бути творцем політичних ідеологій, наукових програм, культурних проектів. Підпорядкування українським інтересам і зумовленість національною ідеологією характеризували політичну поведінку українського інтелектуала, протистояння владі набувало форм культурної, моральної або мовної опозиції режиму. Від обговорення шляхів розвитку української літератури дискусія поступово перейшла в політичну площину, коли М. Хвильовий проголосив кінець російській гегемонії на Україні, бо Україна має свою месіанську ідею, яку він окреслив метафорою «азіатський ренесанс». 158. Килимник О. Сучасності гарячий подих / О.Килимник // Україна. На сучасному етапі означена модель була трансформована в «персональну модель письменника». Довгий час була домінантною модель «літературний портрет», її започаткував ще у ХІХ ст. французький літературний критик, письменник і поет Ш.-О. А. Погрібний, український письменник та літературознавець, спираючись на своє листування із Д.

Related Post